"МБАЛ - Благоевград" АД - гр. Благоевград

"МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД" АД - гр. Благоевград е лечебно заведение за болнична помощ.

Болницата предлага качествена и достъпна болнична помощ, насочена към възстановяване и укрепване здравето на населението.

"МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД" АД - гр. Благоевград има ясно формулирана обществена мисия:

Да осигурява качествена и достъпна стационарна   и консултативна помощ, насочена кьм диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението, снижаване на заболеваемостта и смьртноста на равнището на добрата медицинска практика;

Да повишава качеството на живота на пациентите и техните близки, като облекчава или  отстранява основните и свьрзаните с тях заболявания, изпьлнявайки и по-глобална социална функция за количествено и качествено вьзпроизводство на населението.

Болницата е база за практическо обучение на студенти и специализанти

Mисията, основните цели и задачи, съответстват на Националната здравна стратегия и Националната здравна политика, на обществените интереси и здравните потребности на населението от Благоевградска област.

Всички дейности на болницата са подчинени на изпьлнението на нейната мисия и произтичащите от нея основни цели и задачи.

Мисията на лечебното заведение се реализира в няколко  направления:
    
МИСИЯ - НАЦИОНАЛНО ОТГОВОРНА:
> Постигане на планирана и насочена социална промяна в отношението и ценностите на обществото като цяло към новите условия в здравеопазването;
> Поставяне на измерими цели и проучване на човешките потребности;
> Сьздаване на нови условия в предлагането на здравни услуги и ефикасно представяне на техните преимущества;
> Постоянно наблюдение на социалната среда и на вьзможностите за адаптиране кьм промяната

МИСИЯ - РЕГИОНАЛНА:
> "МБАЛ-Благоевград" АД да осигурява стационарно лечение на равнището на добрата медицинска практика за всички пациенти;
> Да повишава качеството на живота чрез медицинско обслужване на равнището на най-добрите постижения на медицината;
> Да осигурява равни възможности за лечение на населението от областта и да развие и утвърди единни определящи принципи на здравна култура на обществото.

Линейки на "МБАЛ - Благоевград"       Доктори - хирургично отделение
    

ЦЕЛТА на "МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД" АД
е  да осигурява диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти със спешни, остри и изострени хронични заболявания във всички разкрити отделения и сектори на болницата на равнището на добрата медицинска практика и в съответствие с най-добрите постижения на медицината на територията на Благоевградска област.

ЗАДАЧИ, които решава "МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД" АД
в контекста на горепосоченото са:

1. Оказване на своевременна, достатъчна и достъпна за гражданите високоспециализирана диагностична,  лечебна, рехабилитационна и родилна помощ по направленията:
> вътрешни болести;
> гастроентерология;
> кардиология;
> ендокринология и болести на обмяната;
> клинична хематология;
> ревматология;
> нефрология;
> клинична токсикология;
> клинична алергология;
> пневмология и фтизиатрия;
> детски болести;
> акушерство и гинекология;
> неонатология;
> анестезиология и интензивно лечение;
> хирургия;
> съдова хирургия;
> ортопедия и травматология
> урология;
> неврология;
> неврохирургия;
> очни болести;
> ушно-носно-гърлени болести;
> инфекциозни болести;
> трансфузионна хематология;
> физикална и рехабилитационна медицина;
> клинична лаборатория;
> образна диагностика;
> сьдебна медицина;
> обща и клинична патология,
в съответствие с приетите медицински стандарти и с принципите за достъпност, равнопоставеност, своевременност, непрекъсваемост на лечебния процес и добра клинична практика;

Екип на хемодиализа      Екип на ортопедия

Диагностично-лечебната дейност се осъществява чрез:
• екип от висококвалифицирани медицински специалисти;
• взаимодействие и сътрудничество със звената за оказванена ПИМП и СИМП и др.;
• инвестиране на ресурси в медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигане на качествени стандарти в болничната помощ;
• най-ценната част от ресурсите на болницата е високо квалифицираният медицински персонал.

Болницата обслужва общините от Благоевградска област.
Населението на региона се насочва към "МБАЛ- Благоевград" за консултативна и стационарна помощ (поема по-тежките случаи, които не могат да се лекуват в общинските болници).