Отделение по ортопедия и травматология

Началник отделение:
д-р Николай Евтимов Пиринчиев

Лекар ортопед травматолог:
д-р Костадин Йорданов Йорданов
проф. д-р Тодор Петров Соколов
д-р Александър Ив. Сивиков
д-р Николай Евгениев Васев

Старша мед. сестра:
Елза Иванова Искрева

Телефони:
073/ 82 92 384
073/ 82 92 338
073/ 82 92 312

Структура
Стационар - 15 легла, от които 15 ортопедични легла
Отделението е основен диагностичен, лечебен и консултативен център по проблемите на ортопедията и травматологията в област Благоевград.

Цели и задачи
Отделението по ортопедия, травматология  оказва планова и спешна помощ на всички нуждаещи се пациенти, както от община Благоевград, така и от цялата област.
На пациентите е осигурено наблюдение от лекар специалист по ортопедия , травматология. За спешни случаи отделението разполага с екипи на разположение.

Диагностично-лечебни подходи
Традициите в отделението и подготовката на кадрите позволяват разширена оперативна активност. На първо място е травматологичната хирургия, включваща кръвни репозиции, адаптационни остеосинтези, винтови остеосинтези, остеосинтези с плаки, интрамедуларни остеосинтези с и без бориране на костно-мозъчния канал, значителен опит с външна фиксация на всички тръбчести кости.
Травматологичната хирургия включва сухожилна и периферна нервна хирургия. Много често гореизброените интервенции са съчетани със свободна и несвободна кожна и мекотъканна пластика, свободна и несвободна остеопластика, оформяне на ампутации и реампутации на различни нива.
Ортопедичната хирургия застъпва артротомии с менисцектомии и лигаментопластика на колянна става, реконструкции на ходилото в детска възраст и при възрастни, декомпресия на нерви и сухожилия, екстирпации на мекотъканни и костни тумори предимно с доброкачествен характер.
Значителен обем от дейността на отделението обхващат закритите репозиции на фрактури и луксации, с адекватна техника на гипсова имобилизация.
Основната дейност на сектора по неврохирургия са черепно-мозъчните травми, гръбначномозъчните травми и техните ранни и късни усложнения.


В отделението работят 6 лекари с призната специалност. Медицинските сестри са 12, от които една старша медицинска сестра и две операционни сестри.


КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И ЦЕНОРАЗПИС
 

КП №Клинична пътека – наименованиеЦена на КПизбор на лекаризбор на екип
204Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение   
215Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник   
217Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност   
218Малки оперативни процедури на таза и долния крайник   
220Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник   
222Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник   
223Малки оперативни процедури на раменния пояс и горен крайник   
225Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години