Нормативни документи

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на 
обществени поръчки - свали файл  


Политиката по ЗБУТ на "МБАЛ - Благоевград" АД - свали файл 


ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.03-0032


Обща цел: "Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в "МБАЛ - Благоевград" АД"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз