Информация за новосъздадения Здравно консултативен център в "МБАЛ - Благоевград" АД

Здравно консултативен център "МБАЛ - Благоевград" АД

Лого
 "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЛАГОЕВГРАД" АД

   гр.Благоевград, ул.„Славянска” № 60,тел. 073/82-92-329; факс:073/88-41-29

 

В "МБАЛ –Благоевград" АД се осигурява комплексно обслужване за бременни жени и деца в здравно - консултативен Център за майчино и детско здраве, в рамките на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве (2021-2030) 

Телефон за записване:
073/ 82 92 343

Имейл:
npmdz_mbal@abv.bg

 Лого
"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЛАГОЕВГРАД" АД

   гр.Благоевград, ул.„Славянска” № 60,тел. 073/82-92-329; факс:073/88-41-29


В "МБАЛ –Благоевград" АД се осигурява комплексно обслужване за бременни жени и деца в здравно - консултативен Център за майчино и детско здраве, в рамките на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве (2021-2030) 

 

Координаторът на центъра се намира в кабинет 510, ет.5 в сградата на бившата поликлиника и е с работно време от 08:30 часа до 16:30 часа. В центърът се осъществява следните дейности: 

- Информационни, логистични и координационни дейности за деца с увреждания и с хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване и лечение;

- Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на деца с увреждания, хронични заболявания, бременни жени и родилки, хоспитализирани в болницата и превенция на изоставянето на деца;

Предоставяне на специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни с патология на бременността на място в здравно-консултативния център или в дома по искане на лекар от друго лечебно заведение.

В центъра работят следните специалисти: акушер – гинеколог; педиатър, унг специалист, психолог, и социален работник. При необходимост могат да се правят консултации и с други специалисти от Болницата.

Психологът към Центъра осъществява психологическо консултиране на деца с увреждания и хронични заболявания и на техните родители, на родители на недоносени деца, както и на бременни жени и родилки, хоспитализирани в лечебното заведение.

1.Осигурява се минимум една консултация по време на хоспитализацията на дете с увреждане, хронично заболяване, недоносено дете.

2. Консултациите на бременни или родилки, хоспитализирани в болницата се осъществяват по искане на лекуващия екип в клиниката, като при констатирана необходимост се провеждат допълнителни консултации.

3. Проведената/ите консултация/и с констатации на психолога се обсъждат  с лекуващият лекар и се прилагат към ИЗ на пациента.

4. При необходимост могат да се ангажират допълнителни специалисти, в т.ч. лекари психиатри.

Центърът предоставя специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени  деца,  родилки и бременни с патология на бременността на място  или в дома по искане на лекар от друго лечебно заведение:

   1. Насочване на пациенти към Центъра се осъществява от ОПЛ на детето или лекар специалист от извънболничната медицинска помощ, осъществяващ наблюдението на детето след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извънболничната помощ за дейностите в обхвата на задължителното здравно осигуряване. Насочващият лекар следва да предостави информация и документирано становище за осъществените от него дейности, резултатите от проведените изследвания, консултации и лечение и причините поради които насочва пациента към здравно-консултативния център.  В случаите, когато пациенти/техните законни представители се обърнат самостоятелно към центъра, те следва да бъдат подробно информирани за реда и условията за прием в центъра.

   2. Консултациите се организират по предварително изготвен от координатора график и се осъществяват от лекари специалисти от лечебното заведение – изпълнител в зависимост от диагнозата и искането на насочващия лекар.

   3. По програмата се финансират и допълнителни консултации при наличие на заболявания, възникнали по време на бременността, в т.ч. допълнителен преглед от специалист по АГ освен прегледа, извършен по реда чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба № 26/14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.

   4. Домашни посещения могат да се предоставят на деца с увреждания и хронични заболявания и недоносени деца до 1 година, за които след оценка на състоянието е преценена  от специалистите  в  лечебното  заведение-изпълнител  необходимост от провеждане на консултация в домашни условия.

   5. Посещенията в дома на детето се организират по предварително изготвен от координатора график с транспорт на лечебното заведение.

   6. При установяване на необходимост от допълнителни консултации, изследвани или лечение в друго лечебно заведение, специалистите в Здравно-консултативния център:

- Информират пациента / неговите законни представители за реда за осъществяване на необходимите медицински дейности /прегледи, изследвания, консултации и др./ и конкретни лечебни заведения, в които могат да бъдат осъществени високоспециализирани медицински дейности;

- При съгласие на пациента/неговите законни представители организират насочването му за консултация/диагностика/лечение в друго подходящо лечебно заведение, в т.ч. към разкритите по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве специализирани комисии към университетските болници.

7.За всяка осъществена консултация в центъра на място се попълва Карта за осъществена консултация/съхраняват се в лечебното заведение/, в която се документират:

7.1.Име и ЕГН на пациента (в случаите на дете - и имената на родител/настойник/лице, полагащо грижи за детето);

 7.2.Адрес

7.3.Диагноза - основна и допълнителни /ако има/ 

7.4.Медицински или други причини, налагащи извършване на дейностите в Здравно – консултативния център;

7.5.Осъществени дейности;

7.6. Препоръки за поведение;

7.7. Име/ имена и подписи на специалистите, осъществили консултациите;

7.8.Подпис на пациента/подпис на родителя/настойника/лицето, полагащо грижи за детето, в удостоверение на това, че е информиран за дейностите, които са извършени;