"МБАЛ - Благоевград" набира оферти за изкупуване на вторични суровини

„Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград” АД, гр. Благоевград, ул. „Славянска” № 60, тел. 073/8292329; 0879 53 52 25 и 0882 434355  набира оферти за  изкупуване на вторични суровини (включително рязане и извозване) от Парова централа и Перилен комплекс.Кандидатите следва да представят оферта за изкупуване на:            1. Тънко желязо            2. Дебело желязо            3. Цветни метали            4. ХартияКвалификационни изисквания към кандидатите: валиден лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.Оглед на вторична суровини може да бъде извършен от кандидатите всеки работен ден от 09:00 часа до 15:30 часа след предварителна заявка.Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите:1. Документ за вписване в търговския регистър за кандидатите - търговци - заверено копие;2. Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на кандидата - нотариално заверено;3. Валиден  лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали от кандидатите за изкупуване на  вторична суровини, съгласно Закона за управление на отпадъците.4. Сведение за участника;5. Ценова оферта.Крайният срок за подаване на офертите за участие: оферти се подават в деловодството на лечебното заведение ведно с другите документи в срок до 16.00  на 26.09.2014 година в запечатан непрозрачен плик.            Офертите ще бъдат разгледани от комисия, назначена от Изпълнителния Директор, като критерия за оценка е предложена най-висока изкупна цена. С избрания изпълнител ще се сключи договор, срокът за изпълнение – 20 дни.Начин на плащане ще бъде авансово. Суровините да се извозват от „МБАЛ -Благоевград” АД,  гр.Благоевград за сметка на участника. Измерването и предаването на същите да се извършва от комисия, в която ще участват представители на двете страни..