Обявление за провеждане на търг с тайно наддаване за определянето на наематели на 9 кв.м. предназначени за монтиране на вендинг автомати

лого
"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЛАГОЕВГРАД" АД
гр. Благоевград, ул. "Славянска" № 60, тел. 073/82-92-329, 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на решение на Съвета на директорите на „МБАЛ – Благоевград“ АД и на основание чл. 29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и т. 1 от Правилата по Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от същия Правилник, както и на основание 69, ал. 2, т. 1 от Закона за лечебните заведения
 
НАРЕЖДАМ:
 
Да бъде открита процедура чрез провеждане на търг с тайно наддаване за определянето на наематели на 9 кв.м. ид. части от общите площи на “МБАЛ – Благоевград” АД, предназначени за монтиране на вендинг автомати за топли и студени напитки и пакетирани храни, както следва:
- Позиция № 1 - Вход на Хирургичен корпус - 2  кв.м. за монтиране на автомат за топли напитки и автомат за пакетирани храни; 
- Позиция № 2 - Вход на корпус хемодиализа - 1 кв.м. за монтиране на автомат за топли напитки; 
- Позиция № 3 – Вход на Терапевтичен корпус - 1  кв.м. за монтиране на автомат за топли напитки;
- Позиция № 4 – Вход на Акушеро-гинекологичен корпус - 1 кв.м. за монтиране на автомат за топли напитки; 
- Позиция № 5 – Вход на педиатрично отделение - 1 кв.м. за монтиране на автомат за топли напитки; 
- Позиция № 6 – Кръвна банка/отделение по трансфузионна хематология - 1 кв.м. за монтиране на автомат за топли напитки;
- Позиция №7 – Сградата на бившата поликлиника, вход на блок Б - 2 кв.м. за монтиране на автомат за топли напитки и автомат за пакетирани храни.
 
1.2. Първоначална месечна наемна цена без вкл. ДДС:
- Позиция № 1 - Вход на Хирургичен корпус - 2  кв.м. за монтиране на автомат за топли напитки и автомат за пакетирани храни - 206 лв. без ДДС;
- Позиция № 2 - Вход на корпус хемодиализа - 1 кв.м. за монтиране на автомат за топли напитки – 98 лв. без ДДС; 
- Позиция № 3 – Вход на Терапевтичен корпус - 1  кв.м. за монтиране на автомат за топли напитки- 113 лв. без ДДС;
- Позиция № 4 – Вход на Акушеро-гинекологичен корпус - 1 кв.м. за монтиране на автомат за топли напитки – 108 лв. без ДДС; 
- Позиция № 5 – Вход на педиатрично отделение - 1 кв.м. за монтиране на автомат за топли напитки – 98 лв. без ДДС; 
- Позиция № 6 – Кръвна банка/отделение по трансфузионна хематология - 1 кв.м. за монтиране на автомат за топли напитки – 98 лв. без ДДС;
- Позиция №7 – Сградата на бившата поликлиника, вход на блок Б - 2 кв.м. за монтиране на автомат за топли напитки и автомат за пакетирани храни -  236 лв. без ДДС.
1.3. Срок на договора – 36 месеца.
Депозитът за участие в процедурата е в размер на 10% от първоначалната месечна наемна цена на съответната обособена позиция. Същият се внася в касата на “МБАЛ - Благоевград” АД, или по банкова сметка на лечебното заведение Първа инвестиционна банка АД, клон Благоевград:
IBAN №  BG43FINV91501017132719
BIC: FINVBGSF
1.4.Оглед на обекта на търга се извършват всеки работен ден от 09.00ч. до 16.00ч., след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация. Желаещите да извършат оглед следва да се свържат с Началник стопанска служба, тел. 0879 53 52 29.
1.5. Вид на търга: с тайно наддаване. Вид на заседанието: закрито.
1.6. Дата, място и час на провеждане на търга:
Търгът се провежда от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на дружеството на 05.05.2022 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ – Благоевград“ АД, сграда на бившата Поликлиника ет.5, зала 503, в гр. Благоевград, ул. „Славянска” № 60. Търгът ще се проведе, ако има подадено заявление/оферта за участие. 
1.5. Ред за получаване или закупуване на тръжната документация:  
Тръжната документация се получава в сградата на „МБАЛ – Благоевград“ АД – деловодство, административна сграда на лечебното заведение, сградата на бившата поликлиника, ет.5, след заплатена такса в касата на лечебното заведение в размер на 36 лв. (тридесет и шест лева) с ДДС, всеки работен ден от 08:00 часа до 15:30 часа до 04.05.2022 г. и представяне на документ за закупена документация.
Тръжната документация може да се заплати и по банков път по банкова смета на дружеството в Първа инвестиционна банка АД, клон Благоевград:
IBAN №  BG43FINV91501017132719
BIC: FINVBGSF
1.6. Краен срок за приемане на заявленията за участие:
Крайният срок за подаване на заявления за участие е до 16:00 часа на 04.05.2022 г. в деловодство на лечебното заведени, ет.5, сградата на бившата Поликлиника в гр. Благоевград, ул. Славянска № 60.  
1.7. Ден, място и час за провеждане на повторен търг:
В случай, че на 05.05.2022г не се яви кандидат, търгът се обявява за непроведен и се провежда повторно на 20.05.2022 г. от 10: 00 часа, на същото място. Повторен търг ще се проведе при същите условия, при които е обявен първия търг. 
1.8..Специални изисквания към кандидатите и други тръжни условия:
правно основание.
 
 
Д-Р ОГНЯН МИТЕВ 
Изпълнителен директор на „МБАЛ – Благоевград“ АД