Август 2023

"МБАЛ – Благоевград" АД, гр. Благоевград, СПЕШНО търси да назначи лекари

"МБАЛ – Благоевград" АД, гр. Благоевград, СПЕШНО търси да назначи лекари
ОБЯВА
 
"МБАЛ – Благоевград" АД, гр. Благоевград, СПЕШНО търси да назначи лекар със специалност по инфекциозни болести и лекар със специалност по кардиология, добро възнаграждение.  За повече информация в администрацията на болницата,  сградата на Поликлиниката, в гр. Благоевград, ул. Славянска № 60, ет.5 при технически секретар – 0879 53 52 55.  
 
Изпълнителен директор
Д-р Огнян Митев

Декларация за достъпност - "МБАЛ-Благоеврад" АД

Раздел 1 - Задължително съдържание 

"МБАЛ-Благоеврад" АД осигурява достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до: Уебсайт на адрес: http://mbalblagoevgrad.com

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие – съответства частично на изискванията на посочения стандарт поради изключениятa, посочени в Приложение 1

II. Недостъпно съдържание - Несъответствията със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) на сайта на "МБАЛ-Благоеврад" АД са описани по-долу в таблица Приложение 1.

Изискване на стандартаПояснения
Текстово представяне на нетекстовата информацияЧастично осигурено
В повечето случаи е спазено, с изключение на някои мултимедийни елементи (видеоклипове), инфографики, логотипи
Алтернативно представяне на аудио и видео материалитеНе е осигурено
Алтернативно текстово представяне на всички време-базирани материали (аудио, видео и други)Не е осигурено
Изключва се представяне на текст във вид на изображениеЧастично осигурено.
Спазено е с изключение на инфографиките, които предполагат съдържание в графична форма
Изключва се представяне на текст във вид на изображение без изключенияЧастично осигурено.
Изключение са инфографиките, които предполагат съдържание в графична форма
Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др Не е осигурено
Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения Не е осигурено
 Предположения за корекция при въвеждане на данни Не е осигурено
 Превенция на допускането на грешки при попълване на данни (възможност за преглед, потвърждаване и обратимост на действията по добавяне, редакция и изтриване на данни) Не е осигурено
Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити или са покрити частично.  Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.

Методът, използван за изготвяне на декларацията
 е самооценка, направена от собственика на уебсайта.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 04.08.2023 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:  31.06.2024 г. 

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта: 31.07.2024 г. 

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес:

"МБАЛ-Благоевград"
2700 Благоевград, ул. "Славянска” № 60

е-майл: mbal_bl@abv.bg
 
Процедура по прилагане
 
1.    На основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила в "МБАЛ-Благоевград" АД, е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:
 
Сигнали в "МБАЛ-Благоевград" АД се подават по следния начин:
 
- Чрез формата за обратна връзка на всяка от страниците в сайта на "МБАЛ-Благоевград" АД; 
 
- По електронен път, на всички официални електронни адреси, публикувани в сайта на "МБАЛ-Благоевград" АД http://www.mbalblagoevgrad.com/contact;
 
- На телефон 073 / 82 92 329. На цената на градски разговор от цялата страна или по тарифата на съответния мобилен оператор. Сигнали се приемат от понеделник до петък от 9.00 до 16.30 ч.;
 
- По пощата – на адрес: 2700 гр. Благоевград, ул."Славянска" 60;
 
- В деловодството на "МБАЛ-Благоевград" АД на хартиен носител.
 
 
Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.
 
2. Подателят на сигнала може да подаде жалба по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ до управителя на "МБАЛ-Благоевград" АД, ако лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ: 
 
2.1 не отговори на сигнала в срока, посочен в настоящата декларация за достъпност; 
2.2 не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала.
 
Жалба се подава по един от следните начини: 

- в деловодството на "МБАЛ-Благоевград" АД на адрес: 2700 гр. Благоевград, ул."Славянска" 60; 
- по електронен път на  (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“);
- чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на "МБАЛ-Благоевград" АД, 2700 Благоевград, ул."Славянска" 60.
 
3. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от управителя на МБАЛ-Благоевград.
 
Раздел 2 Препоръчително съдържание 
 
"МБАЛ-Благоевград" АД да се стреми да представи на потребителите си сайт, който напълно отговаря на  наличните стандарти за достъпност. Това обаче не винаги напълно е възможно. Ако срещате затруднения при работата си със сайта, част от съдържанието не е достъпно или неразбираемо, свържете се с нас. 
 
Потребителското мнение, препоръки и критики са от голямо значение, за да успеем заедно да изградим още по-полезен и достъпен сайт. 
 
"МБАЛ-Благоевград" АД се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност като отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на публикуваната информация.
 
Дата на публикуване на уебсайта:
04.08.2023 г.