Грипна епидемия се обявява в случаите, когато заболяемостта

Грипна епидемия се обявява в случаите, когато заболяемостта от грип и ОРЗ в национален мащаб достигне 200 заболели на 10 000 души население.

Мерките, които се предприемат по време на грипна епидемия са следните:

1. Спазване на строг санитарно-хигиенен и противоепидемичен режим  в  лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ, в училищата и детските заведения, намиращи се на  територията, на която е обявена грипна епидемия.

2. Провеждане на ежедневен филтър в детските и учебни заведения. Откритите болни деца се връщат по домовете, а заболелите лица от персонала не се допускат на работа в детските заведения.

3. При отсъствие на повече от 30 % от учениците поради заболявания от грип временно се прекратяват учебните занимания, като тази мярка се провежда по преценка на епидемичната обстановка за всяко учебно заведение. Прекратяването на учебните занимания става с решение на  Регионалния инспекторат по образованието, след  предложение на съответната РИОКОЗ.

4. В лечебните заведения за извънболнична помощ временно се прекратявят детските и женски консултации, не се провеждат профилактични имунизации и реимунизации.

5. На територията на лечебните заведения за болнична помощ се прекратяват свижданията и плановите операции. Създава се съответната организация за разширяване на легловия капацитет за приемане на болни с тежко протичащ грип и усложнения от грипа. Въвежда се строг противоепидемичен режим на работа, лечебното заведение се снабдява с достатъчни количества лични предпазни средства, дезинфектанти, лекарства и консумативи.