"МБАЛ - Благоевград” АД обявява конкурси за „ НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЯ” на следните звена:

О Б Я В А
"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БАЛГОЕВГРАД" АД

В изпълнение на Заповед № 153/29.06.2011г. на Изпълнителния Директор за провеждане на конкурс за длъжностите, определени в чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения, чл. 39 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на "МБАЛ - Благоевград" АД, чл. 90 и следващите от КТ обявява конкурс при следните условия:

І. Конкурсна длъжност:

1. Началник Кардиологично отделение;
2. Началник Операционен блок – 0,50 щат;
3. Началник Акушеро-гинекологично отделение;
4. Началник Неонатологично отделение;
5. Началник Детско отделение;
6. Началник Неврологично отделение;
7. Началник Очно отделение;
8. Началник Спешно отделение;
9. Началник Клинична лаборатория;
10. Началник Отделение по съдебна медицина;
11. Началник Патолого-анатомично отделение;
12. Началник Отделение по образна диагностика;
13. Началник Отделение по ортопедия и травматология;
14. Началник Отделение по трансфузионна хематология;
15. Началник Отделение по физикална и рехабилитационна медицина;
16. Началник Отделение по хемодиализа; 17. Началник Вътрешно отделение;
18. Началник Отделение по анестезиология и интензивно лечение;
19. Началник Микробиологична лаборатория;
20. Началник Инфекциозно отделение.

Място на работа: "МБАЛ - Благоевград" АД, гр. Благоевград, ул. „Славянска” № 60
Вид на договора: срочен за три години.

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Да притежават диплом за завършено медицинско образование и придобита специалност по профила на съответното отделение / лаборатория.

2.Да имат не по-малко от 5 години трудов стаж след придобиване на специалността, а за Началник Операционен блок не по-малко от 10 години трудов стаж след придобиване на хирургична специалност.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

1. Оценка на предварително подготвен проект на тема „Програма за развитие на отделението за тригодишен период, медицински стандарти и качество на медицинското обслужване”.

2. Събеседване с кандидата по защита на изготвения проект и нормативни документи в областта на здравеопазването.

ІV. Критерии за оценка на класираните кандидати:

1. Съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;
2. Степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания;
3. Обосновано представяне на приоритетите и задачите на структурата в контекст с националната здравна политика;
4. Степен на познаване на нормативната уредба - Закон за лечебните заведения; Закон за здравето; Закон за здравното осигуряване; Национален рамков договор; Наредба № 49/18.10.10г. на Министерство на здравеопазването за основните изисквания, на които трябва да отговорят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи; Наредба № 18 за критериите, показателите и методиката на акредитация на лечебните заведения и съответния медицински стандарт, Кодекс на труда и Кодекс на професионалната етика.
5. Способност да се планират и вземат решения;
6. Професионални и делови качества, административни умения;
7. Комуникативни и организационни способности;
8. Способност за обективна преценка и представяне на адекватно решение на конкретен проблем.
9. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка не по – ниска от мн.добър 4,50.

V. Необходими документи:

· Заявление за участие в конкурса в свободен текст;
· Професионална биография;
· Копие на диплом за завършено висше медицинско образование;
· Копие на диплома за придобита специалност;
· Удостоверение за придобит трудов стаж или копие на трудовата книжка;
· Медицинско удостоверение за работа;
· За външни кандидати - препоръки от настоящата или последната месторабота;
· Писмен проект на тема „Програма за развитие на отделението за тригодишен период, медицински стандарти и качество на медицинското обслужване”.

VІ. Срок и място за подаване на документите:

Документите на кандидатите да се приемат в Деловодството на лечебното заведение в 30 дневен срок, считано от датата на публикуване на обявата в „Местен вестник“.

За допълнителна информация:
личен състав – 073/82-92-335
Изп.Директор: /Д-р Красимир Михайлов/