Резултати от проверките на сигнали за корупция в "МБАЛ - Благоевград" АД

З А П О В Е Д
№ 195/10.09.2008

Във връзка с настъпили персонални промени и на основание Писмо на РЦЗ - Благоевград с вх. № 74-00-135/17.08.2006 г. с оглед предприемане на мерки за превенция на корупцията в "МБАЛ - Благоевград" АД.

Н А Р Е Ж Д А М:

Председател:
Д-р Л. Несторова - Началник Инфекциозно отделение

Членове:

1. Д-р Марянова - Лекар ординатор в ДО
2. Д-р Янева - Началник отделение по хемодиализа и нефрология
3. Д-р Господинов - Лекар ординатор в АГО
4. Д-р Кормев - Началник ОТХ
5. М. Бербатова - Гл. медицинска сестра
6. И. Солачка - Гл. юристконсулт

Протоколчик на комисията - технически секретар - Красимира петкашева.

Изп. Директор на "МБАЛ - Благоевград" АД